בית הספר לקיימות מייסודן של החברה לישראל, כיל ובזן
אשכול לימודים בקיימות במסגרת תכניות התואר השני

מטרת האשכול בלימודי הקיימות, הניתן במסגרת תכנית התואר השני בממשל, הנה לחשוף את הסטודנטים למהפכת הקיימות ולהעניק להם כלים שיסייעו להתמודד עם האתגרים של קובעי המדיניות.