טפסים לפנייה למנהל הסטודנטים

 שם הטופס

טפסים/אישורים נלווים

בקשות כלליות/שונות

טופס בקשה למועד ג'

אישור מקורי על סיבת ההעדרות מהבחינה, למשל: אישור מקורי מרופא, אישור מקורי על מילואים, אישור חתונה וכדומה.

טופס בקשת פטור ממקצוע

גליון ציונים מקורי וסילבוס מקורי של הקורס שנלמד בעבר.

טופס בקשה לפטור מנוכחות ותרגילים במקצוע

טופס עדכון פרטים אישיים

במקרה של שינוי שם פרטי או משפחה יש להציג ת.ז. הכוללת את השינוי.

General requests form

 

Request for exemption from studying course form

 

Request for exemption from class exercises participation

 

Request for a Moed Gimel form

 

Personal details update form