{img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=773825159414400&ev=PageView&noscript=1" />

הייחודיות שלנו בזירה הארגונית

 

מרכז מיטיב לחקר וליישום הפסיכולוגיה החיובית פועל על מנת לקדם רווחה נפשית ותפקוד מיטבי של אנשים ברחבי העולם, באמצעות התערבויות מבוססות ידע אקדמי וכלים יישומיים.

 

המרכז פועל הן בזירה העסקית, והן בזירה החינוכית ומפעיל מגוון התערבויות יישומיות. בזירה הארגונית, מרכז מיטיב שואף לקדם את הרכיבים התורמים לצמיחה ושגשוג, ברמת הפרט והארגון כולו. התכניות של מרכז מיטיב הממוקדות בהטמעת הפסיכולוגיה החיובית בארגונים נבנתה בשיתוף עם העמותה לניהול, פיתוח וחקר משאבי אנוש בארגונים.
החזון שלנו הוא להכשיר וללמד את הארגון כיצד ליישם את עקרונות הפסיכולוגיה החיובית במסגרת עבודתם הניהולית, הצוותית, בממשקים הפנימיים של הארגון ובקשר עם לקוחות ולהטמיע את הפסיכולוגיה החיובית כחלק אינטגרלי מהתרבות הארגונית, השיח והשגרה היומיומית.

 

במה אנחנו ייחודיים?

 
1. תכניות יישומיות, ממוקדות שינוי ארוך טווח

מיקוד בשינוי התנהגותי של מנהלים ועובדים מהיום הראשון, תוך נטייה ברורה של התוכנית לעשייה קונקרטית.

 
2. עבודה מבוססת מחקר

התכנית מבוססת על ראיות מחקריות מדעיות רבות השפעה, אשר הצטברו בעשורים האחרונים ביחס לגורמים וההתנהגויות המאפיינות עובדים ומנהלים בולטים, מצליחים ומעוררי השראה.


3. התמקדות מלאה באושר ורווחה נפשית של עובדים

התוכנית מניחה כי עובדים מאושרים יותר, הם גם עובדים יעילים, מסורים ומחויבים יותר. במהלכה נשלב אלמנטים שנועדו לשפר את רווחתם הנפשית של העובדים הן בחייהם הפרטיים והן בחייהם המקצועיים,

בכדי לקדם שגשוג אישי ומקצועי בארגון.

 
4. תכניות מדידה מותאמת לארגון שניתן לבחון את השפעותיה

מעצם היותנו מכון מחקר, ההשלכות של התפיסות והכלים הנלמדים בתכנית הן על חיי היומיום של המשתתפים והן על ביצועי הארגון הינן מדידות. בתחילתו של התהליך, בדיאלוג עם הנהלת הארגון, מתבצעת התאמה בין תכני התכנית לשאיפות ומטרות הארגון, ומוגדרים מדדים המשקפים את הצלחת הארגון (KPIs).

 

מבין לקוחותינו

 
 
 

המוצרים שלנו

 
פיתוח מנהלים​ יעוץ אישי​ פיתוח צוות​ הטמעה חיובית​