{img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=773825159414400&ev=PageView&noscript=1" />
 

מי אנחנו

    

המרכז לחקר וליישום הפסיכולוגיה החיובית, נוסד בשנת 2010 במרכז הבינתחומי הרצליה. המרכז הוקם  על ידי ד"ר טל בן שחר, בעל תואר Ph.D. מאוניברסיטת הרווארד, בה לימד קורס בפסיכולוגיה חיובית, שהפך לקורס הפופולרי ביותר באוניברסיטה. ד"ר בן שחר חיבר מספר ספרים העוסקים בפסיכולוגיה חיובית, המהווים רבי-מכר בינלאומיים.

 
 

מרכז מיטיב פועל כחלק מבית הספר לפסיכולוגיה בבינתחומי הרצליה, בראשות פרופ' מריו מיקולינסר, משנה לנשיא לעניינים אקדמיים ולשעבר דיקן בית הספר לפסיכולוגיה, ומהחוקרים המובילים בעולם בתחומי הפסיכולוגיה החברתית, יחסים בין אישיים והתקשרות. המרכז מפתח ומיישם תכניות התערבות בבתי ספר וגני ילדים על פי עקרונות היסוד של הפסיכולוגיה החיובית.

 
   
החזון
 
   

לקדם רווחה נפשית ותפקוד מיטבי של אנשים ברחבי העולם באמצעות התערבויות המתבססות על ידע אקדמי וכלים שפותחו בשדה המחקר של הפסיכולוגיה החיובית, תוך שאיפה להוות חלק אינטגרלי מתכניות הלימוד במערכת החינוך בישראל ובעולם. אנו מאמינים בהכשרה ובהעצמה של צוותי חינוך ומורים, כסוכני השינוי המרכזיים האמונים על יצירת שינויים חיוביים בבתי הספר, בכיתות ובקהילה.

 

"אני מאמין"

 

מצוינות בתהליכי ההכשרה תוך הקפדה על מרצים מומחים ומנוסים ומחקר מדעי מלווה, המאפשר תהליכי הערכה ופיתוח התכניות.

התמקדות בהגברת שמחה ורגשות חיוביים, עידוד התנהגות מוסרית ומעורבות חברתית לצד קידום הצלחה ומימוש עצמי.

שיפה ונגישות גבוהות לתכניות מרכז מיטיב בכדי לקדם רווחה נפשית ומעורבות קהילתית בחברה הישראלית ובעולם.