קטגוריות קבלה מיוחדות

(מיועדות למספר מוגבל של מועמדים)

1.

מועמדים המעוניינים להירשם על סמך אחת מהקטגוריות המיוחדות, יציינו בטופסי הרישום במקום רלוונטי באיזו קטגוריה הם מעוניינים להירשם.

2.

מועמדים בקטגוריות הקבלה המיוחדות (חוץ ממועמדים בעלי תארים אקדמיים קודמים) נדרשים לצרף ביום ההרשמה, נוסף על מסמכי הקבלה שפורטו לעיל, קורות חיים מפורטים, שני מכתבי המלצה מקוריים ומסמכים המעידים על הקטגוריה שהם שייכים לה. כמו כן, יוסיפו בקשה בכתב, המפרטת מדוע הם מתאימים לקטגוריה זו.

3.

מובהר בזאת, כי הזכאות להירשם לאחת מהקטגוריות המיוחדות אינה מקנה זכות קבלה אוטומטית.

4.

ועדת הקבלה רשאית, אך אינה חייבת, לזמן את המועמדים לראיונות אישיים.

5.

דיון במועמדויות מיוחדות ייעשה רק לאחר רישום המועמד והצגת המסמכים והנתונים במלואם.