מס הכנסה ומס רווח הון על מכירת עסק חי וארגון מחדש של עסק — בחינה מחודשת
 (הורד קובץ )

יוסף מ' אדרעי

תופעת הארגון המשפטי של עסק קיים לתאגיד משפטי מעוררת שאלות מס מעניינות. התפתחויות בדין הישראלי — הן הסטטוטורי הן ההלכתי — מחייבות עיון מחדש בשאלות של מס הכנסה ומס רווח הון הנוגעות בארגון עסק בבעלות של יחיד לשותפות ובאיגוד שותפות עסקית לחברה בע"מ.

 

ההתפתחות האחת נובעת מפסק–דין שנוי במחלוקת בעניין שדות, שם נקבע ברוב דעות כי כאשר שותפים מארגנים מחדש את עסקם והופכים אותו לחברה בע"מ, הם נחשבים כמוכרים נכס הון אחד — חלקם בשותפות — ולא כמי שמוכרים את חלקם היחסי בכל אחד מנכסי השותפות לרבות מלאי והתחייבות. המאמר מבקש להראות כי ההלכה העולה מפסק–דין זה היא מרחיקת–לכת ופותחת אפשרויות לתכנוני מס, לרבות “כיבוס" רווחים שוטפים והפיכתם לרווחי הון, והקטנה ניכרת של סכומי רווח הון שנוצרו בפועל לנישומים. ספק אם תוצאות אלה הולמות את תכלית החקיקה של פקודת מס הכנסה בכלל, ובפרט את סעיף 63, העוסק במיסוי שותפויות בעיקר.

ההתפתחות האחרת נובעת מהורדת שיעורי המס על רווחי הון שנקבעה בשנת המס 2003 ואילך. שיעורי מס נמוכים אלה מחייבים בחינה מחודשת של כדאיות ההסדר המצוי בסעיפים 104—104ח לפקודה. הֶסדר זה, שנקבע כבר בשנת 1993, מאפשר דחיית מס לנישומים המבקשים לארגן מחדש את עסקם ולהופכו לחברה בע"מ. ניתוח מדויק של ההסדר מגלה כי הוא טומן בחובו פוטנציאל של כפל מס על רווח הון שנובע מהעברת הנכסים לחברה. זאת, מכיוון שהמחיר המקורי של הנכס שקיבלה החברה נחשב בידיה כמחיר המקורי כפי שהיה בידי המעביר, ואותו מחיר נקבע גם למניות שקיבל המעביר. מכיוון שכך, כדאיות

ההסדר ייקבע בהתאם לרווח ההון, לשיעורי הפחת הקבועים לנכס שהועבר, לריבית המקובלת במשק ולתקופת ההחזקה המתוכננת של בעל המניות במניות שקיבל.

 
 

Income and Capital Gains Tax on Reorganization of business: Reexamination (Download file )
     
 

The incorporation of an existing business or partnership raises interesting income tax questions. Some developments that were introduced lately into the Israeli Income tax law - both by the legislature and the courtscall for reexamination of certain insights regarding the taxation of income and capital gains.

Yoseph M. Edrey
 
     
 

 

One development stems from the controversial Israeli Supreme Court Decision in the Sadot Case. The majority of the Court concluded that when partners transfer their businesss assets to a  new corporation, the transfer should be considered as a sale of one capital assetthe share in the partnership, and not sale of each of the different assets, including inventory, and liabilities.

The article shows that the emerging theory that underlies the Sadots decision is quite far reaching. It opens new opportunities for tax planning, which seem to undermine the Income Tax Ordinance's (ITO) principles,  purposes, and the legislatures intention.

The other development already took place in the tax reform of 2003, when the Capital Gains tax rates have been reduced significantly. The lower rates require  a most careful calculation and consideration regarding the advantages that are offered by secs. 104-104H of the ITO. Those sections allow the individual taxpayers to elect capital tax deferral when transferring their business assets to the new corporation created by them. A careful analysis reveals that such an  election contains a built-in double taxation: the original purchase price of the transferred asset is carried over to the corporation and it is also allocated to the corporate's shares the taxpayers receive in the exchange. I use five different cases which demonstrate that the advantages to both the individual taxpayers and the corporation are doubtful. A careful tax planning should consider the magnitude of the deferred capital gain, the annual depreciation deductions of the transferred assets, the market interest rate, and the anticipated holding period the taxpayer intends to hold the shares.

The last part of the article discusses again the Sadot case and the unusual opportunities it opens for tax planning. A consistent application of the case may lead to a situation where a partnership which is loaded with ordinary income and large amount of capital gains will be allowed to "launder" and completely wash the income and gains into a insignificant amount of capital gain; a result that no doubt contradicts the goals and the purposes and the principles of the Israeli income tax system