מלכ"ר : 51-193675-9
לפניך אתר מאובטח לביצוע תשלומים.
יש למלא את הנתונים המפורטים מטה,
שדות חובה מסומנים ב-  * 
המערכת תפיק אישור או דחייה של ביצוע התשלום.
You are about to view pages over a secure connection.
Any information you are about to exchange with this site cannot be viewed by anyone else on the web.
Please fill in all required details - marked with  * .
The system will provide confirmation, or denial for payment.
 * ID:
(Israelis only)
:ת"ז * 
 * Passport Number:
(For Non Israeli Citizens)
מספר דרכון: * 
(רק לתושבי חוץ )
    * First Name: :שם פרטי * 
    * Last Name: :שם משפחה * 
    * Phone: :טלפון * 
    * Address: :רחוב ומספר בית * 
    * City: :עיר * 
Zip Code: :מיקוד
Country: :ארץ
  * Email:
 
:דו"אל * 
Description: :תאור התשלום
 Amount:
 *  ()
:סכום לתשלום
 *  ()
 

למוסד אישור מס הכנסה לעניין תרומות לפי סעיף 46 לפקודה רח' אלתרמן,ת.ד. 167,הרצליה 46150. טלפון:09-9527272
P.O.B 167 Herzliya, 46150 Israel. Tel: +972-9-9527272